Yukari Miyazaki

A Perfect Rose #1 Yukari Miyazaki

A Perfect Rose #1 Yukari Miyazaki

This was hand made in Japan,1 1/2"tall
$95.00
Buy Now
Yukari Miyazaki
A Perfect Rose #3 Yukari Miyazaki

A Perfect Rose #3 Yukari Miyazaki

This was hand made in Japan,1 1/2"tall
$95.00
Buy Now
Yukari Miyazaki
A Perfect Rose #4 Yukari Miyazaki

A Perfect Rose #4 Yukari Miyazaki

This was hand made in Japan,1 1/2"tall
$95.00
Buy Now
Yukari Miyazaki
Flowers by Yukari Miyazaki

Flowers by Yukari Miyazaki

This was hand made in Japan,11/16"tall
$98.00
Buy Now
Yukari Miyazaki

The Miniature Show